Næringsliv

Rapport viser sterkere vekst i norsk økonomi

Disse tallene vil nok oppmuntre Norges Bank (utvidet).

Artikkel av: Odd Steinar Parr
13. juni 2017 - 10.03

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene, skriver sentralbanken på sine hjemmesider tirsdag.

Veksten var noe høyere enn i perioden før, og kontaktene venter at produksjonsveksten vil fortsette å øke det neste halve året.

- Kontaktene melder samlet at produksjonsveksten har tiltatt noe siden i vinter og at den har vært litt sterkere enn bedriftene ventet i februar. Vekst i offentlige investeringer, dempet fall i oljesektoren og økt etterspørsel fra det private næringslivet har styrket veksten. Samlet venter kontaktene at produksjonsveksten vil bli høyere de neste seks månedene enn de siste tre, heter det.

Sterkeste på fire år

Kontaktene ser samlet for seg litt sterkere produksjonsvekst de neste seks månedene, og forventningene er noe oppjustert fra februar. Den regionale nettverksindikatoren for produksjonsvekstforventninger de neste seks månedene kom inn på 1,29, opp fra 1,02 i forrige rapport (i februar).

DNB Markets hadde sett for seg en oppgang til 1,09.

Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall, mens +5 indikerer kraftig vekst.

Veksten er den sterkeste siden 2013, og denne gang er det husholdningsrettet tjenesteyting og bygg og anlegg som melder om den høyeste veksten. I bygg og anlegg bidrar offentlige bygg- og anleggsprosjekter og boligbyggingen stadig til veksten.

- Oljefallet vil flate ut

Samlet planlegger kontaktene moderat vekst i investeringsnivået de neste 12 månedene. Alle næringene unntatt oljeleverandørene venter økende investeringsnivå.

Oljeleverandørene har ifølge rapporten hatt moderat nedgang i produksjonen de siste tre månedene. Fallet har avtatt fra februar og har vært noe mindre enn ventet. Bedriftene forventer nå at produksjonsfallet vil flate ut de neste seks månedene.

Andelen av bedrifter som melder om kapasitetsbegrensninger og problemer med tilgangen på arbeidskraft har økt litt.

Kontaktene oppgir videre at sysselsettingen har økt moderat, og de venter moderat sysselsettingsvekst også de neste tre månedene.

Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,5 prosent for inneværende år, det samme som i februar-rapporten.

Oljeleverandørene har det laveste anslaget på 1,5 prosent, bygg og anlegg det høyeste på 2,6 prosent. De øvrige næringene anslår en lønnsvekst på 2,5 prosent.

Les mer her.